2016-03-30

Rejestry, ewidencje, archiwa

W szkole obowiązują następujące rejestry i ewidencje :

·         rejestr wydanych legitymacji,

·         rejestr wydanych zaświadczeń,

·         ewidencja druków ścisłego zarachowania,

·         ewidencja czasu pracy,

·         ewidencja korespondencji,

·         rejestr pracowników,

·         księga uczniów,

·         księga absolwentów,

·         książka kontroli,

·         księga zastępstw,

·         księga inwentarzowa,

·         ewidencja zbiorów bibliotecznych

 

W szkolnej składnicy akt przechowywana jest dokumentacja :

·         dydaktyczno – wychowawcza / arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć

          pozalekcyjnych, protokoły Rady Pedagogicznej, organizacja i realizacja pracy

          dydaktyczno - wychowawczej /,

·         organizacyjna /plany pracy, arkusze organizacyjne, zarządzenia dyrektora /,

·         finansowo – księgowa / listy płac, bilans, inwentaryzacja, plany finansowe,

          sprawozdania finansowe, dokumentacja rozliczeniowa ZUS /,

·         kadrowa / akta osobowe pracowników /,

·         inna / kroniki szkoły, kroniki klasowe, Dzienniki Ustaw /