2016-03-30

Regulaminy

Wykaz regulaminów :

.         Statut Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu,

.         Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza

          Kościuszki w Opolu,

·         Regulamin pracy Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki

          w Opolu,

·         Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora,

·         Regulamin Rady Rodziców,

·         Regulamin działalności Rady Pedagogicznej,

·         Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki

          w Opolu,

·         Regulamin czytelni Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki

          w Opolu,

·         Regulamin udostępniania zbiorów w wypożyczalni Zespołu Szkół

          Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu,

·         Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w szkolnym centrum

           multimedialnym Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki

          w Opolu,

·         Regulamin pracowni zawodowych Zespołu Szkół  Elektrycznych im. Tadeusza  

          Kościuszki w Opolu,

·         Regulamin pracowni komputerowych Zespołu Szkół Elektrycznych

          im. Tadeusza Kościuszki w Opolu,

·         Regulamin sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza

          Kościuszki w Opolu,

·         Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły nauczycielom,

·         Regulamin podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

·         Regulamin wynagradzania,

·         Regulamin premiowania pracowników ekonomicznych, administracyjnych

          i obsługi,

·         Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami finansowymi

          zakładowego funduszu zdrowotnego,

·         Zasady przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy

          pracownikom administracji i obsługi,

·         Instrukcja inwentaryzacyjna,

·         Instrukcja kancelaryjna wraz z rzeczowym wykazem akt,

·         Zakładowy plan kont Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki

          w Opolu,

·         Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dokumentów,

.         Procedura organizowania wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Elektrycznych im.

          Tadeusza Kościuszki w Opolu,

.         Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu maturalnego

          i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Elektrycznych im.

         Tadeusza Kościuszki w Opolu,

.        Zasady postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia kryzysowego.